Zarządzanie nieruchomościami w odniesieniu do funduszy inwestycyjnych

Zarządzanie nieruchomościami a fundusze inwestycyjne

Obecnie funkcjonuje na rynku kilka Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Między innymi jest to AXA FIZ Globalnych Obligacji. To niepubliczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, kierowany do wybranych inwestorów. Dzięki dostępności rynków globalnych do inwestycyjnych funduszy dłużnych wciąż otwierają cię nowe możliwości dla inwestorów. Realizowana jest dzięki niemu strategia long- short w Europie Zachodniej oraz CEE na rynkach akcji. Fundusz zarabia w trakcie hossy i bessy z powodu neutralności ekspozycji na rynku akcji oraz poszczególnych sektorów. Dzięki inwestycji w AXA TFI otrzymuje się dostęp do narzędzia, które pozwala w pełni zarządzać inwestycją dzięki Internetowi. Otrzymuje się także wsparcie merytoryczne, którym są aktualizowane co miesiąc karty subfunduszy, a także komentarze rynkowe odnoszące się na zarządzanie nieruchomościami http://edyl.pl/.

Zespół inwestycyjny w AXA TFI to ludzie specjalizujący się w tej dziedzinie, mają bardzo duże doświadczenie zawodowe, wybitne umiejętności oceny spółek oraz rynku, którzy specjalizują się w selekcjonowaniu spółek i alokacji oraz kontroli ryzyka. Inwestycja może zostać rozpoczęta i zakończona w dowolnej chwili. Konstrukcja parasolowa pozwala przenosić środki między subfunduszami inwestycyjnymi bez podatków od zysku kapitałowego. Kwotę podatku pobiera się w chwili zakończenia inwestycji oraz w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa w danym subfunduszu ukierunkowanego na zarządzanie nieruchomościami.

VEST Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna istnieje od 2007 roku. Jej akcjonariuszem jest BEST S.A. działające w windykacji należności nieregularnych. Spółka ta ma wieloletnie doświadczenie w obrocie wierzytelnościami. Towarzystwo specjalizuje się w kreowaniu oraz zarządzaniu funduszami tzw. sekurytyzacyjnymi. Dzięki połączeniu tych kompetencji w dziedzinie windykacji wszystkich należności, a także zarządzania funduszami można świadczyć pełen zakres usług dla inwestorów oraz mieć gwarancję sprawnego działania. Cel funduszu to jak najwyższe przychody z inwestycji netto, także wzrost aktywów i zysk ze zbywalności inwestycji w Funduszu. Fundusz ma prawo do inwestowania w: konkretne wierzytelności, prawa do różnych świadczeń na temat wierzytelności, instrumenty w rynku pieniężnym, jednostki uczestnictwa funduszy w rynku pieniężnym, depozyty bankowe krajowe lub depozyty instytucji kredytowych czy dłużne papiery wartościowe odnoszące się na zarządzanie nieruchomościami.

Fundusz inwestuje także we własne aktywa na temat wierzytelności wysokiego ryzyka łącznie z wierzytelnościami przedawnionymi, niezabezpieczonymi oraz zajętymi. BEST S.A. posiada ogromną wiedzę oraz jest profesjonalistą. Jego podstawę działania tworzą normy prawa oraz etyki. Celem jest budowanie skuteczności i zaufania. Misję stanowi propagowanie tradycyjnej rzetelności kupieckiej. Rozwój gospodarki zależy jedynie od klimatu wzajemnego zaufania między danymi uczestnikami rynku. Spółka dzięki dyscyplinie stara się wciąż utrzymywać i wzmacniać właśnie taki klimat . BEST S.A. opiera się o łacińskie słowa- Pacta sunt servanda. Działa na rynku finansowym, rozwiązuje problemy związane z brakiem uczciwości oraz terminowością w rozliczeniach między stronami umów. Spółka oferuje usługi windykacji na najwyższym poziomie i jakości. Wciąż modyfikuje swoją ofertę, dzięki czemu istnieje możliwość dopasowania jej do potrzeb każdego klienta. Jej misja jest także zorientowana na klienta i wyznacza pewne kierunki działania, dzięki którym stawia sobie za cel odzyskiwanie wierzytelności oraz relacji z dłużnikami. Spółka świadczy jakości na najwyższym poziomie zgodnie z zasadami, że wiedza i etyka oraz skuteczność są priorytetami. Przykłada także sporą wagę do strategii w partnerstwie z klientami odnoszącymi się do zarządzanie nieruchomościami.

Współpraca z spółką daje możliwość optymalizacji procesów w biznesie, a także skupienie zasobów na obszarach, które decydują o wielkości przewagi między konkurencją. Przede wszystkim gwarantuje każdemu dłużnikowi przejrzystość oraz uczciwość w podejmowanych działaniach. Poza tym zapewnia stały dostęp do informacji i dogodne warunki do spłaty zadłużeń oraz inne liczne produkty restrukturyzacji, które są dopasowane do indywidualnych możliwości swoich klientów. BEST S.A. jest także inicjatorem oraz moderatorem dokumentu o nazwie Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych.

BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy został przekształcony w tą formę w maju w 2008 roku. Aktualnie oferuje 14 różnych funduszy. Korzyści z tej formy funduszu razem z podziałem na subfundusze w odniesieniu do zarządzanie nieruchomości pozwalają, żeby inwestować środki w kilka subfunduszy, które charakteryzują się różną polityką inwestycji, co znowu wpływa na róży poziom ewentualnych zysków i stopień ryzyka, elastyczne i dynamiczne zarządzanie inwestycjami, lecz w zależności od obecnej sytuacji rynku, przenosić środki między subfunduszami, bez potrzeby płacenia każdorazowo podatku od zysku kapitałowego czy na dostęp do wszystkich oferowanych subfunduszy inwestycji otwartych dzięki jednemu funduszowi parasolowemu.

Omawiany fundusz jest dla inwestorów, którzy oczekują na możliwość osiągnięcia pewnej dodatkowej stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową, także dla inwestorów, którzy poszukują dywersyfikacji dla portfela oszczędności, dla inwestorów, którzy akceptują wysoką zmienność w wartościach jednostek uczestnictwa. Inwestor musi być świadom, że istnieje możliwość utracenia sporej części zainwestowanego przez niego kapitału. Decyzje, które dotyczą wyboru lokaty, a także udziału dla poszczególnych lokat w aktywach w Funduszu, są głównie podejmowane przy uwzględnieniu dążenia ku osiągnięciu dodatniej stopy zwrotu, tak przy pozytywnej, jak i przy negatywnej koniunkturze na krajowym rynku finansów, głównie na rynku akcyjnym ukierunkowanym niekiedy na zarządzanie nieruchomościami. Dla tego celu Fundusz zajmuje się dokonywaniem inwestycji przede wszystkim w instrumenty udziałowe, zależnie od oceny perspektywy spółki oraz branży przede wszystkich polskiego rynku akcyjnego. Aktywa danego funduszu można zainwestować w: udziałowe instrumenty 0-100% oraz dłużne instrumenty 0-100%.

Fundusz odznacza się brakiem bardzo sztywnych w dywersyfikacji kategorii lokat zasad, a także niestałością składników w lokatach, które posiadają portfele. Wartość wszystkich aktywów netto w portfelu inwestycyjnym Funduszu cechuje się sporą zmiennością z powodu zmiany cen instrumentów finansów, które znajdują się w portfelu, a także realizacją absolutnej polityki stopy zwrotu. Fundusz ma prawo lokować więcej niż 35% wartości Aktywów Subfunduszu w takie papiery wartościowe, które emituje Skarb Państwa, NBP, Państwo Członkowskie albo jedno z poniższych państw, które należą do OECD: Australia, Belgia, Austria, Czechy, Finlandia, Dania, Francja, Hiszpania, Grecja, Irlandia, Islandia, Holandia, Kanada, Korea, Japonia, Meksyk, Luksemburg, Norwegia, Niemcy, Portugalia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Słowacja, Turcja, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy, Węgry. BPH TFI ma także Fundusze Inwestycyjne Zamknięte we własnej ofercie. Fundusze pozwalają także na inwestowanie w nie w zaznaczonym czasie, gdy przyjmuje się zapisy na certyfikaty inwestycyjne, jeżeli chodzi o zarządzanie nieruchomościami. Fundusze z BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja stosują również strategię zabezpieczania portfela inwestycyjnego, czyli CPPI, dążąc do ochrony inwestowanych środków przez ich spadkiem oraz by nie osiągnięto spadku poniżej poziomu chronionego kapitału w danym funduszu. Wprowadzono również dwa fundusze, które łączą dążenie do chronienia kapitału kierując się przy tym uzyskiwaniem zysków w przypadkach: wzrostu ceny surowca -BPH FIZ Dochodowe Surowce oraz wzrostu kursu walut czterech krajów, które rozwijają się w stosunku do kursu walut w krajach rozwiniętych- BPH FIZ Korzystny Kurs.